Vanaf juli 2017 werkt Buurttalentontwikkeling aan een project wat om het kind en zijn/ haar talent draait: Kind Staat Centraal (KSC). Minimaal 40 kinderen worden begeleid, gestimuleerd en ondersteund in het verder ontwikkelen van hun talenten. Dit alles met als centrale doel het verhogen van het toekomstperspectief van het kind. We maken dit zichtbaar doordat de kinderen stappen nemen die hen dichter bij hun (vooraf vastgestelde) doel brengt.

Amsterdam gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Ieder kind verdient de kans om zich -los van zijn of haar achtergrond- te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn. De constatering is dat achtergrondfactoren, zoals herkomst en opleidingsniveau van de ouders, nog te vaak het resultaat van die ontwikkeling bepalen. En dat is doodzonde voor het kind én de samenleving. Met KSC willen wij bijdragen aan kansengelijkheid. Omdat de toekomst op het spel staat.

In KSC begeleiden en ondersteunen wij kinderen met excellent talent op het gebied van Onderwijs (doorstroom HAVO/VWO, Cultuur (Sport, Zang, Dans, Muziek) of ICT. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van wat er al is bij organisaties en instellingen. Maar ook maatwerk is mogelijk indien nodig. Voorop staat dat wij het maximale willen doen om het talent van het kind tot maximale bloei te brengen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat we de ouders betrekken.

Wij doen dat (net als bij de Buurttalentontwikkeling) op alle manieren waarop het kan. Maar als het niet kan, mag dat geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van het kind. Nieuw is dat wij in 2019 de ouders regelmatiger en volgens een vast programma willen betrekken. Dit doen wij omdat wij denken dat met wat begeleiding sommige ouders in staat zullen zijn om zelf hun kinderen (meer) te ondersteunen in hun talentontwikkeling. Dat kan zo eenvoudig zijn als aanwezig zijn tijdens de activiteit. Hoe we de ouders hierin gaan betrekken en welke partijen we daarbij nodig hebben, gaan we in de komende periode verkennen.

WAT DOEN WE VOOR DE DEELNEMERS VAN KSC?

Om de begeleiding van de kinderen in hun talentontwikkeling goed te kunnen vormgeven, zijn een aantal activiteiten nodig. Deze zijn ook zo opgenomen in de begroting. Hieronder beschrijven we de inhoud van de activiteiten.

CONTRIBUTIE

Voornamelijk voor kinderen met excellent talent op het gebied van Cultuur vergoedt KSC (een deel van) de contributie. Te denken valt aan Voetbalschool en de danslessen. Wij doen dit aanvullend op dat wat bijvoorbeeld Jeugd Fonds Sport en Jeugd Cultuur Fonds Amsterdam doet. Het betalen van deze contributie is van essentieel belang, omdat we willen borgen dat de kinderen gebruik kunnen maken van de beste clubs en scholen.

SPORT EN LES BENODIGDHEDEN

Naast de contributie betalen wij voor een aantal kinderen (voornamelijk Cultuur en ICT) ook de benodigdheden voor de lessen. De reden is hier ook weer dat op deze manier de kinderen optimaal de kans krijgen om mee te doen aan de activiteit en hun talent te ontplooien.

Wij gaan in 2019 ook een partnerschap aan met Uber. Uber heeft aangegeven dat zij willen ondersteunen met het begeleiden en faciliteren van onze ICT-klas. De samenwerking met Uber krijgt in de komende periode vorm.

PLUSKLAS & EXCELLENT KLAS

In de Plusklas zitten de kinderen uit groep 7 die als voorlopig advies Havo/Vwo hebben. Zij krijgen extra (leer) ondersteuning en CITO-training om dit niveau te behouden of te verhogen. Tevens krijgen zij indien nodig training sociale vaardigheden e.d. om er voor te zorgen dat zij ook mentaal zijn voorbereid.

In de Excellent klas zitten de kinderen uit groep 8 die als advies Havo/Vwo hebben. Ook zij krijgen extra (leer) ondersteuning en CITO-training. Bij deze groep besteden we vooral aandacht aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en geven we ook training om ze mentaal weerbaarder te maken.

TRAININGEN SOCIALE VAARDIGHEID, IDENTITEIT, COMPUTER EN COMPETENTIE

Voor de kinderen die het nodig hebben we een aantal trainingen beschikbaar waarvan wij hebben gezien dat ze belangrijk zijn om ze (mentaal) weerbaar te maken en voor te bereiden op de toekomst.

DIT ZIJN:

Ieder kind ontwikkelt zich op 3 belangrijke gebieden: Lichamelijk, verstandelijk en sociaal. Deze ontwikkelingen staan met elkaar in verbinding. Een kind die aan sport doet, krijgt controle over zijn lichaam door te trainen en kan daardoor beter sporten (de lichamelijke ontwikkeling), maar het kind moet zich ook aan de spelregels leren houden die bij die sport horen (de verstandelijke ontwikkeling). Wat ook belangrijk is, is dat het kind leert om met teamgenoten samen te spelen (de sociale ontwikkeling).

Als een kind opgroeit wordt het steeds zelfstandiger. Het kind gaat alleen buiten spelen of gaat zelf naar school enz. Het kind wordt dan zelfstandiger. Door met elkaar te spelen, leer het kind ook met anderen om te gaan, dat heet sociale vaardigheden (SOVA) ontwikkelen. De mate waarin de sociale vaardigheden ontwikkelt zijn heeft veel invloed op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind.

Een kind met genoeg zelfvertrouwen, gelooft in zichzelf en in wat het kan. Een kind met zelfvertrouwen heeft meestal ook gevoel van eigenwaarde. Dit wordt ook wel zelfwaardering of een positief zelfbeeld genoemd.

Tijdens de training werken wij thema gericht aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het versterken van het positief zelfbeeld.

Doel is om kinderen met ouders en/of grootouders van niet-Westerse afkomst meer bewust te maken van hun afkomst, rol en plaats in de (Westerse) maatschappij. Wij willen deze kinderen doen groeien en trots maken op wie ze zijn. Wij willen maken dat zij positief genoeg, bekwaam genoeg, sterk genoeg zijn om te worden wat en wie zij willen.  Dit doen wij door een interactieve training waarbij we kinderen meenemen in de geschiedenis van verschillende werelddelen en landen. Aan de hand van thema’s die de kinderen interesseren (dit kan zijn sport, entertainment, zakenwereld, wetenschap, politiek) slaan wij een brug van het heden naar het verleden zodat zij kennis nemen van historische figuren uit hun eigen land of werelddeel waar zij trots op kunnen zijn.

Op deze manier willen wij ze aan de hand van mensen met een voorbeeldfunctie, historische feiten en de koppeling naar de hedendaagse popcultuur, bewust maken van hun eigen identiteit. We leren hen kritisch zijn naar hun eigen kijk op de wereld en hoe de wereld naar hen kijkt. We laten ze op een heldere en objectieve manier naar de wereld van (sociale) media kijken en nemen ze mee in een wereld van verwarrende terminologieën en politiek vakjargon.

Tijdens de computertraining besteden wij aandacht aan de vaardigheden die de kinderen nodig hebben in hun verdere (school) carrière. Dit zijn bijvoorbeeld Word, Excel en PowerPoint.

In samenwerking met het OKT kunnen kinderen ook training krijgen om hun competenties te verhogen. De training is bedoeld voor jongens en meiden van 6 tot 12 jaar die het lastig vinden om vriendjes te maken, onzeker of verlegen zijn. Sommige kinderen reageren juist snel heftig of boos en maken vaker ruzie? In deze gevallen kan het kind veel baat hebben bij de competentietraining.

Door de competentietraining neemt het zelfvertrouwen van het kind toe. Het kind leert om op een bij hem of haar passende, helpende manier met andere kinderen en onverwachte situaties om te gaan. Het kind leert het beste uit zichzelf te halen.

In de training praten, spelen en oefenen de kinderen met situaties die ze lastig vinden. Bijvoorbeeld opkomen voor zichzelf of gevoelens herkennen bij zichzelf en anderen. De kinderen leren zich in spannende situaties te ontspannen.

IK STA CENTRAAL!

(DARON,10 JAAR)

Daron is een pientere, welbespraakte jongeman van 10 jaar. Op school doet hij het best goed, hij heeft potentie om door te stromen naar het VWO. Toch maakt de juf van de BSP zich zorgen over hem. Daron komt regelmatig laat in de les en is dan erg moe. Tijdens een gesprekje blijkt dat hij thuis veel verantwoordelijkheid heeft. Zijn moeder moet alleen voor 4 kinderen zorgen, waarvan Daron de oudste is. Hij moet regelmatig voor zijn jongere broertjes en zusje zorgen als zijn moeder aan het werk is. Bovendien beheerst de moeder de Nederlandse taal niet zo goed en zij vraagt haar oudste zoon regelmatig om haar te ondersteunen.

Bij Kind Staat Centraal is er alle aandacht voor Daron. Drie keer per week komt hij naar de extra begeleiding in een klein klasje. Als dat nodig is wordt hij thuis in Holendrecht opgehaald om naar Ala Kondre te gaan. Hij doet mee met de extra CITO-training en empowerment training. Met de moeder van Daron voeren we regelmatig gesprekken en we proberen haar door te verwijzen voor hulp als ze die nodig heeft. Zowel Daron, de school als de moeder merken dat de ondersteuning en begeleiding vruchten afwerpt.

VERVOER VAN DE TALENTEN

Voor een groot deel van de talenten regelen wij ook het vervoer. Dit gaat om vervoer van en naar activiteiten, lessen, sportwedstrijden en trainingen binnen en buiten Amsterdam. Voor ouders is dit iets waar ze vaak tegenaan lopen. Redenen daarvoor zijn o.a. de kosten, de tijden (ouders moeten werken) en andere kinderen waar geen opvang voor is. Met KSC nemen we de ouders deze stress uit handen, maar we nemen hen ook wel eens mee naar de activiteiten van hun kind.

BEGELEIDING/COÖRDINATIE

Een groot deel van KSC bestaat uit de persoonlijke begeleiding van de 40 kinderen. Aandacht voor het individuele kind en zijn/haar talent is heel belangrijk. De begeleiding is maatwerk. De kinderen vragen op verschillende manieren aandacht en hebben uiteenlopende vragen. Niet alleen de kinderen hebben begeleiding nodig, maar ook de ouders. Soms gaat dat om het stimuleren van de betrokkenheid bij de talentontwikkeling van hun kind. Wij merken dat ouders de begeleider zien als een soort co-ouder, met we ze allerlei zaken over het kind bespreken. Hierbij komen ook regelmatig andere zaken die in het gezin spelen aan de orde. Als het nodig is verwijzen wij de ouders naar instanties bij wie ze hulp kunnen krijgen. Een aantal ouders van KSC doen mee aan het Family project van de GGD, waarin zij leren om op een goede manier vragen te stellen aan instanties.

Om een activiteit als KSC goed te laten verlopen voor de 40 kinderen en hun ouders is goede coördinatie en planning nodig. Hiervoor maken wij ook gebruik van vrijwilligers die de talenten begeleiden. Ook dit moet gecoördineerd worden.

COMMUNICATIE EN PR

Om alle activiteiten goed vast te leggen, vinden wij het belangrijk om veel beeldmateriaal te verzamelen. Zo kunnen ouders en andere geïnteresseerden zien waar de kinderen mee bezig zijn. In de afgelopen jaren hebben wij sponsoring (in de vorm van goederen of activiteiten) ontvangen van verschillende organisaties zoals A-Point, Amsterdam Cares, Wijco detachering, Uber, Akzo Nobel, Stichting Leergeld, Riki stichting en Under Armour. Wij blijven uiteraard op zoek naar sponsoren en willen graag uitbreiden met fondsenwerving. Daarvoor hebben we voor de stichting een ANBI-status aangevraagd.

Soms is het niet wenselijk om de extra begeleiding/ondersteuning te stoppen bij de overgang naar het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Kinderen komen in een nieuwe omgeving en worden op andere manieren uitgedaagd dan op de basisschool. Om uitval/terugval te voorkomen is het voor een deel van de kinderen goed dat zij een bekende vaste basis hebben (begeleiding KSC) om op terug te vallen.

Dit noemen wij KSC light. Wij bieden hen (zo nodig) die bekende basis. Voor KSC Onderwijs is dat lichte begeleiding wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd zullen wij met andere organisaties samenwerken om hen daar voor leerondersteuning/ huiswerkbegeleiding te laten “landen”. Denk bijvoorbeeld aan het Studiehuis voor kinderen van het VO (HAVO/VWO) en de Weekendcollege.

Voor Cultuurtalenten is vooralsnog alleen lichte begeleiding wanneer dat nodig is en een luisterend oor beschikbaar. Wij gaan in 2019 nog intensiever kijken hoe we kinderen kunnen doorverwijzen naar regulier aanbod, zodat zij weer plek kunnen maken voor andere kinderen om mee te doen met KSC. Een doorverwijs mogelijkheid die wij gaan verkennen met het stadsdeel Zuidoost is het Sport talentfonds voor excellente sporttalenten.